Information

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges skriftligt mellem parterne.

1. AFTALEN

1.1 Skriftligt tilbud gælder 1 måned, hvis andet ikke er anført.

1.2 Leveringspligt for sælger opstår først, når en bestilling er accepteret af sælger med en ordrebekræftelse.

1.3 Sælger er berettiget til at over- eller underlevere med op til 10 % af det bestilte kvantum.

2. PRISER

2.1 De anførte priser er ab lager excl. emballage og moms. 2.2 Et evt. valutakursforbehold er angivet på ordrebekræftelsen.

2.3 Ekspeditionsgebyr faktureres ved køb under en given grænse.

2.4 Ved betaling efter forfald tillægges renter på 2% pr. påbegyndt måned.

3. LEVERING

3.1 Forsendelse af varer sker på købers regning og risiko.

3.2 Leveringstermin er angivet på ordrebekræftelsen.

3.3 Ved en væsentlig forlænget leveringstid, der ikke skyldes force majeure, er køberen berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælgeren at hæve handelen. Køberen er i dette tilfælde kun berettiget til at kræve erstatning for evt. udgifter afholdt af ham for at opfylde hans evt. forpligtigelser i henhold til aftalen med sælger. Hvis køberen ikke hæver aftalen, er han ikke berettiget til nogen erstatning i anledning af for sen levering.

3.4 Sælgeren har pligt til uden forsinkelse at oplyse købe ren, hvis der opstår en force majeure situation.

3.5 Sælgeren beholder ejendomsretten over et leveret vare parti indtil betaling er sket.

4. KØBERS UNDERSØGELSESPLIGT

4.1 Køber er forpligtiget til straks ved modtagelsen at foretage en nøje undersøgelse af det modtagne for at sikre, at det svarer til det, der er købt, og at det er fejlfrit.

5. MANGLER

5.1 Erstatning ydes kun på varer, som på grund af materiale- eller fabrikationsfejl, viser sig ubrugelige. De defekte dele skal omgående tilsendes sælgeren franco. Evt. følger af materiale- og fabrikationsfejl erstattes ikke. For ændringer af og indgreb i det leverede fritager sælger for ethvert ansvar.

Sælgers ansvar omfatter kun mangler der viser sig i en afhjælpningsperiode. Denne udgør 3 måneder, når det drejer sig om skjulte fejl fra levering. Overfor synlige fejl skal der reklameres omgående. Ved serieproduktion, der delleveres, er afhjælpningsperioden 30 dage for hver delleverance.

Ønsker køberen at påberåbe sig mangelansvar, skal han straks give sælgeren skriftlig underretning om mangler, der har vist sig i afhjælpningsperioden. En reklamation må under alle omstændigheder ske inden 8 dage efter varens modtagelse eller straks, når køber opdager eller burde opdage mangelen. I modsat fald kan køber ikke påberåbe sig mangelbeføjelserne. Såfremt der i afhjælpningsperioden påvises fejl i det udførte arbejde, må de pågældende dele returneres til sælger, som derefter hurtigst muligt og inden for normal arbejdstid foretager de nødvendige ændringer eller fornyelser. Der ydes ikke erstatning for driftstab, mistet avance , tab som følge af for sen levering eller lign. følgeskader, selv om der foreligger fejl fra sælgerens side.

Sælger påtager sig intet ansvar, hverken økonomisk eller på anden måde, for afhjælpningsforanstaltninger foretaget af køber uden sælgers forudgående skriftlige accept, ligesom enhver garanti bortfalder.

Bearbejder sælgeren at af køberens emner, og sker der en kassation af dette emne som følge af fejl fra sælgerens side, kan erstatningsansvaret for sælgeren højst udgøre det dobbelte af den aftalte bearbejdningspris.

6. PRODUKTANSVAR

Sælgeren har tegnet en produktansvarsforsikring. Policen kan rekvireres.

Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens de leverede produkter er i køberens besiddelse.

Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter hvori disse indgår.

Sælgerens erstatningsforpligtigelse er begrænset til levering af et nyt fejlfrit produkt. Udgifter til demontage og evt. senere montage hos køberen er sælgeren uvedkommende.

7. TVISTIGHEDER

7.1 Værneting ved enhver tvist i anledning af nærværende aftale er Sø- og Handelsretten i København. Dansk rets regler skal anvendes ved såvel fortolkning som ved retsafgørelser, der vedrører denne aftale.